Asia Pacific Lawyers logo
 
Home PageOur FirmOur TeamOur ClienteleOur ServicesImmigration
 
Providing quality legal advice, practical strategies and result driven business solutionsbackground


Nhóm Đảm trách Luật Bất động sản của chúng tôi gồm các luật sư đầy kinh nghiệm và chuyên môn về các vấn đề liên quan đến luật bất động sản. Chúng tôi đại diện cho các khách hàng thương mại và các tư nhân, từ những nhà phát triển và đầu tư bất động sản thương mại đến những người mua căn nhà đầu tiên và những người bán lẻ các cơ sở kinh doanh nhỏ. Nhóm của chúng tôi có thể đảm trách tất cả các giai đoạn của quá trình giao dịch của quý vị, từ tiến hành xem xét thủ tục giấy tờ và khuyên quý vị về giảm thiểu rủi ro tới những thương thảo thương mại và cuối cùng là thủ tục giấy tờ sang nhượng và thanh toán.

Chúng tôi chuyên đảm trách các lĩnh vực sau đây:
Hợp đồng Xây dựng Thương mại
Hợp đồng Xây dựng gia cư
Hợp đồng thuê mướn cơ sở thương mai
Điều tra về cơ sở thương mại (Due Diligence)
Đấu thầu
Bất động sản
Hợp đồng vay tiền
Mua bán Bất động sản Thương mại và Gia cư
GST, Thuế Đất và Thuế Tem

Để có thêm thông tin về những dịch vụ pháp lý khác xin vui long nháy vào đây.


CareersDisclaimerPrivacySite MapCopyright
 
Level 11, 461 Bourke St Melbourne VIC +61 3 9670 5225