Asia Pacific Lawyers logo
 
Home PageOur FirmOur TeamOur ClienteleOur ServicesImmigration
 
Providing quality legal advice, practical strategies and result driven business solutionsbackground


Tổ hợip chúng tôi đại diện cho các công ty quốc tế có cơ sở hay giao dịch (buôn bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ) với thị trường Úc với tư cách là văn phòng Đại diện về Nhãn hiệu và Thương mại

Đại diện Thương mại

Tổ hợp chúng tôi làm việc chặt chẽ với các cơ quan của Úc. và với tư cách là đại diện thương mại của quý vị, chúng tôị có thể cố vấn quý vị về tên cơ sở thương mại và trang lưới có thể có cho quý vị trên Thị trường Úc.

Chúng tôi có thể giúp quý vị đăng ký ở Úc như là một công ty nước ngoài với Ủy ban Đầu tư và Chứng khóan Úc (Australian Securities & Investments Commmission).

Chúng tôi có thể làm văn phòng Đại diện Úc cho công ty của quý vị. Chúng tôi có thể đại diện cho công ty quý vị nhằm đáp ứng mọi yêu cầu luật pháp và thương mại, kể cả tư vấn luật pháp, đảm trách liên lạc với các khách hàng Úc và bảo vệ các quyền luật pháp của quý vị trong khi công ty của quý vị không có cơ sở ở Úc. Để có ước tính các mức phí của chúng tôi, xin nháy vào đây.

Đại diện Nhãn hiệu Thương mại

Tổ hợp chúng tôi còn có thể làm đại diện Nhãn hiệu Thương mại trên thị trường Úc và cung cấp những dịch vụ sau đây:

Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích toàn diện các cơ sở dữ liệu Nhãn hiệu Thương mại Úc nhằm xác định các xâm phạm có thể có đối với nhãn hiệu thương mại của quý vị và tham vấn với quý vị để có biện pháp đối với đối tượng xâm phạm.

Thông qua tham vấn với quý vị, Chúgn tôi sẽ xác định những bảo vệ phù hợp với cơ sở thương mại của quý vị và thành lập một chiến lược để bảo vệ tốt nhất các quyền sở hữu trí tuệ của quý vị.

Chúng tôi có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu Sở hữu Trí tuệ rất riêng của Thị trường Úc, gồm:

Phát triển Nhãn mác Thương mại
Đăng ký Nhãn mác
Duy trì hiệu lực của Nhãn mác
Bảo vệ Bản quyền
Thiết kế Trang lưới
Đăng ký Sáng chế

Để có thêm thông tin về những dịch vụ pháp lý khác xin vui long nháy vào đây.


CareersDisclaimerPrivacySite MapCopyright
 
Level 11, 461 Bourke St Melbourne VIC +61 3 9670 5225