Asia Pacific Lawyers logo
 
Home PageOur FirmOur TeamOur ClienteleOur ServicesImmigration
 
Providing quality legal advice, practical strategies and result driven business solutionsbackground


Luật Sở hữu Trí tuệ và Công nghệ Thông tin đã bùng nổ cùng với cuộc cách mạng công nghệ và các luật sư của chúng tôi đã nắm bắt thách thức của việc theo kịp với những thay đổi của luật pháp.

Chúng tôi có thể giúp đỡ các khách hàng của chúng tôi ở tất cả các giai đoạn từ thương thảo hợp đồng tới kiện tụng những vi phạm các quyến sở hữu trí tuệ của quý vị.

Tổ hợp chúng tô đáp ứng tất cả các nhu cầu sở hữu trí tuệ riêng của thị trường Úc gồm:

Phát triển Nhãn hiệu Thương mại
Đăng ký và Thi hành Nhãn hiệu Thương mại
Bảo vệ Bản quyền
Đăng ký Thiết kế
Đăng ký Sáng chế
Đăng ký Tên Miền (Domain Name Registration)
Mua sắm Công nghệ Thông tin
Giấy phép Công nghệ Thông tin
Các Hợp đồng Công nghệ -----------------------------------------------------------------------(Technology contracts & Technology commercialization agreements)

Tổ hợp chúng tôi cũng đại diện cho các cơ sở kinh doanh quốc tế với tư cách là Đại diện Thương mạiĐại diện Nhãn mác Thương mại.

Để có thêm thông tin về những dịch vụ pháp lý khác xin vui long nháy vào đây.

 

 
CareersDisclaimerPrivacySite MapCopyright
 
Level 11, 461 Bourke St Melbourne VIC +61 3 9670 5225