Asia Pacific Lawyers logo
 
Home PageOur FirmOur TeamOur ClienteleOur ServicesImmigration
 
Providing quality legal advice, practical strategies and result driven business solutionsbackground


Đáp ứng xu thế ngày một tăng của hàng hóa bán lẻ, chúng tôi có thể cung cấp những cố vấn luật pháp trong lĩnh vực phát triển nhanh chóng này của luật pháp.

Chúng tôi có thể đại diện cho bên bán hoặc bên mua và có thể cung cấp những lời khuyên cụ thể liên quan đến hầu hết các khía cạnh của luật Hàng hóa Kinh doanh (Franchise law), kể cả:

Thương thảo và Dự thảo các Hợp đồng Hàng hóa Kinh doanh----------------------------------(Franchise agreements)
Các Khuôn khổ Quy định và các Quá trình Thủ tục
Giấy phép
Liên hệ với các Cơ quan Chính phủ
Hợp đồng Hàng hóa Kinh doanh Quốc tế (International franchise agreements)

Để có thêm thông tin về những dịch vụ pháp lý khác xin vui long nháy vào đây.

CareersDisclaimerPrivacySite MapCopyright
 
Level 11, 461 Bourke St Melbourne VIC +61 3 9670 5225