Asia Pacific Lawyers logo
 
Home PageOur FirmOur TeamOur ClienteleOur ServicesImmigration
 
Providing quality legal advice, practical strategies and result driven business solutionsbackground


Các luật sư tại tổ hợp luật sư Asia Pacific Lawyers có nhiều kinh nghiệm rộng rãi trong lỉnh vực giải quyết tranh chấp và kiện tụng. Chúng tôi đã từng đại diện cho các công ty bảo hiểm lớn và cả các tập đoàn niêm yết công hửu, trong các vụ tranh chấp liên quan tới các vấn đề phức tạp của luật pháp.

Chúng tôi áp dụng phương cách tinh tế đối với những cuộc tranh chấp. Khi tìm một giải quyết hữu hiệu chúng tôi luôn quan tâm tới quyền lợi thương mại của các khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi đại diện khách hàng trước tất cả các tòa ở cả các cơ quan hành pháp tiểu bang và liên bang, gồm:

Tòa án Tối cao Pháp viện liên bang Úc (High Court)
Tòa án Liên bang (Federal Court)
Tòa án Gia đình (Family Court)
Tòa Sơ thẩm Liên bang (Federal Magistrates Court)
Tòa Thượng thẩm (Supreme Court)
Tòa Trung thẩm (County Court)
Tòa Sơ thẩm tiểu bang (Magistrates Court)
Tòa Hành chính Victoria (VCAT)
Tòa Kháng cáo Hành chính (AAT)

Nhóm Đảm trách Kiện tụng của chúng tôi tự hào về việc cung cấp giải pháp hiệu quả chi phí và kịp thời cho việc tranh chấp của quý vị. Tuy nhiên chúng tôi am hiểu nhu cầu phải cương quyết bảo vệ các quyền lợi và quyền của các khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi giải quyết các tranh chấp trong hầu hết mọi lĩnh vực, gồm:

Các Tranh chấp Hợp đồng kinh doanh
Đòi nợ
Giải thể công ty
Phá sản Cá nhân
Tranh chấp Thuế vụ
Tranh chấp hợp đồng Thuê mướn thương mai
Tai nạn Cá nhân (tại sở làm, nơi công cộng hoặc bất cẩn y khoa)
Các vấn đề Bảo hiểm
Bồi thường Hình sự
Luật Gia đình
Luật lao động

Để có thêm thông tin về những dịch vụ pháp lý khác xin vui long nháy vào đây.

 

CareersDisclaimerPrivacySite MapCopyright
 
Level 11, 461 Bourke St Melbourne VIC +61 3 9670 5225