Asia Pacific Lawyers logo
 
Home PageOur FirmOur TeamOur ClienteleOur ServicesImmigration
 
Providing quality legal advice, practical strategies and result driven business solutionsbackground


Nhóm Đảm trách Luật Thương mại và Kinh doanh nhận thấy sự cần thiết của việc cung cấp những giải pháp rõ ràng và thực tiễn tới các giao dịch kinh doanh cho dù đó là những doanh nghiệp gia đình nhỏ hoặc những công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty lớn có niêm yết công hửu . Chúng tôi có thể cung cấp những cố vấn chuyên môn trong các lĩnh vực sau:

Cơ cấu Kinh doanh
Tín quỷ (Trusts)
Luật Công ty
Mua và Bán Cơ sở Kinh doanh
Các Thỏa thuận Thương hiệu và Giấy phép (Franchise & Licence agreements)
Phá sản và Giải thể
Hợp đồng Đối tác và Liên doanh (Partnership & Joint-venture agreements)
Đầu tư
Thương mại Quốc tế

Chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị hiểu các hệ thống kinh doanh, các đặc thù văn hóa và xã hội và tập quán thương mại riêng của thị trường Úc và các thị trường Châu Á.

Để có thêm thông tin về những dịch vụ pháp lý khác xin vui long nháy vào đây.

 

CareersDisclaimerPrivacySite MapCopyright
 
Level 11, 461 Bourke St Melbourne VIC +61 3 9670 5225